พิธีมอบประกาศนียบัตรกับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมอาสาจราจร

#ชัดทุกกระแส

พิธีมอบประกาศนียบัตรกับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมอาสาจราจร

วันศุกร์ที่ 14 ธ.ค.2561 เวลา 15.00น.

พล.ต.ต. ธีระพงษ์ วงษ์รัฐพิทักษ์ ผบก.น.4 โดยมอบหมายให้ พ.ต.อ ธวัช วงศ์สง่า มาเป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้เข้ารับการอบรม “โครงการอบรมอาสาจราจร” ตามที่สถานีตารวจนครบาลอุดมสุข ร่วมกับบริษัท Doing Well ได้ร่วมกันจัดทำ “โครงการอบรมอาสาจราจร” ในวันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2561 ณ ลานฝึกอบรม สถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย Doing Well เลขที่ 368 ถนน เฉลิมพระเกียรติ ร. 9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร (ตรงข้ามสวนหลวง ร.9 ) ให้ประชาชนที่มี จิตอาสา สมัครใจมาปฏิบัติหน้าที่ อาสาจราจร ในช่วงเวลาเร่งด่วน เช้า/เย็น และเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

สำหรับโครงการอบรมอาสาจราจรในครั้งนี้ ทางกองบังคับการตำรวจนครบาล 4 ได้มอบหมายให้ สถานีตำรวจนครบาลอุดมสุข ได้จัดทำ“โครงการอบรมอาสาจราจร เสริมสร้างวินัยจราจร ร่วมกับ บริษัท Doing well” ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ให้มีจิตสำนึกในการเคารพกฎจราจรตามที่ได้รับความรู้จากโครงการนี้ และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ตระหนักถึงความสำคัญของวินัยจราจรเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยส่วนรวม ทั้งนี้ได้มีการยึดถือบทบัญญัติทางกฎหมายและแผนต่างๆ ที่กำหนดกรอบเป็นแนวทางปฏิบัติ

จากบทบัญญัติทางกฎหมาย และแผนต่างๆที่เกี่ยวข้องดังกล่าว งานจราจร สถานีตำรวจนครบาลอุดมสุข จึงจัดให้มีการอบรมประชาชนที่มีใจสมัครต้องการช่วยงานจราจร เพื่อสร้างกลไกลภาคประชาชนเชื่อมประสานการปฏิบัติงานตำรวจแบบมีส่วนร่วม โดยคาดหวังถึงผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจในงานจราจรเพื่อให้นำมาซึ่งความเป็นระเบียบและเกิดประโยชน์สุขกับประชาชนในสังคมส่วนรวมต่อไป

เพื่อดำเนินกลยุทธด้านงานจราจร โดยเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรกับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วไปเพื่อปลุกกระแสความคิด และส่งเสริมบทบาทให้ภาคประชาชน ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการรับรู้และเป็นเจ้าของปัญหา ตามหลักการ 5 ร่วม ซึ่งจะก่อให้เกิดความตระหนักที่จะ ร่วมคิด ,ร่วมทำร่วมตัดสินใจ,ร่วมประเมินผล และร่วมปรับปรุงเสนอแนะ ต่อวิธีการแก้ไขปัญหาในสังคม ยังจะสามารถแก้ไขปัญหาด้านการจราจรให้สะดวกคล่องตัวยิ่งขึ้น และจะส่งผลให้อุบัติเหตุจราจร ในท้องถนนลดลง

และยังสามารถสร้างโอกาสและบทบาทใหภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นอาสาสมัครช่วยงานจราจร ยังจะมีแนวร่วมภาคประชาชนดำเนินกลยุทธด้านการจราจร และเปลี่ยนแนวคิดการแก้ไขปัญหาการจราจรที่ปลายเหตุเป็นวิธีการป้องกันซึ่งจะทำให้ระบบการแก้ไขปัญหาการจราจรในแต่ละพื้นที่เป็นไปอย่างยั่งยืน

ยังเกิดกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ จากการรวมพลังภาคประชาชนในงานจราจรของตำรวจอย่างกว้างขวาง ซึ่งสามารถเชื่อมโยง

และบูรณาการเป็นเครือข่ายการทำงานร่วมกันได้อย่างมีระสิทธิภาพ ส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์การทำงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรกับประชาชนที่เข้มแข็ง

ภาพ – ข่าว

ทีมงานชัดทุกกระแส รายงาน

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close